Regulamin

Regulamin świadczenia usług szkoleniowych

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki świadczenia Usług Szkoleniowych, warunki zawierania Umów, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Organizatorem Usług Szkoleniowych jest Kavaro Rafał Hałasa z siedzibą w Warszawie 03-890, ul. Zamkowa 4/38, NIP 922-289-43-62, REGON 369809247 (dalej zwana Organizatorem).
 3. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do oferty szkoleniowej przedstawionej w serwisach internetowych: Turboszkolenia.pl, TurboExcel.pl, TurboPP.pl, TurboPrezentacje.pl oraz Kursy.Turboszkolenia.pl, których właścicielem i administratorem jest Organizator.

§ 2
Definicje

 1. Usługi Szkoleniowe (Szkolenia, Kursy) – ogół działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Szkolenia. Szkolenia mogą być przeprowadzane w formie stacjonarnej, zdalnej lub online za pomocą Platformy Szkoleniowej. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych Szkoleń dostępne są w odpowiednim serwisie internetowym Organizatora.
 2. Platforma Szkoleniowa (Platforma) – platforma internetowa Kursy.Turboszkolenia.pl działająca w domenie Turboszkolenia.pl zawierająca szczegółowe informacje o szkoleniach online i umożliwiająca przeprowadzanie szkoleń online.
 3. Zamawiający– pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna która złożyła formularz zgłoszenia na Szkolenie.
 4. Uczestnik/Użytkownik– uczestniczący w szkoleniu: Zamawiający będący pełnoletnią osobą fizyczną lub osoba fizyczna zgłoszona przez Zamawiającego w przypadku szkoleń w formie stacjonarnej lub osoba fizyczna realizująca kupon prezentowy zakupiony przez zamawiającego.
 5. Konto – przydzielone danemu Użytkownikowi, za pomocą którego Użytkownik może realizować Kursy online na Platformie. Konto powiązane jest z Imieniem i nazwiskiem oraz adresem mailowym podawanym podczas rejestracji użytkownika.
 6. Umowa o świadczenie Usług Szkoleniowych (Umowa)– umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym, której przedmiotem jest świadczenie Usługi Szkoleniowej.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego składane za pomocą Formularza Zamówienia na Platformie oraz zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 8. Operator/Operator płatności – systemów płatności elektronicznych, platforma obsługująca płatności elektroniczne, operator internetowych płatności natychmiastowych.

§ 3
Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Platformy Szkoleniowej

 1. Warunkiem korzystania z Platformy przez Zamawiającego i Uczestnika jest posiadanie urządzenia (komputer, tablet, telefon) podłączonego do Internetu wraz z jedną z przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Google Chrome lub Mozilla FireFox. Organizator zaleca używanie najnowszych wersji przeglądarek internetowych dostępnych na urządzeniach.

§ 4
Warunki zawierania Umowy o świadczenie Usług Szkoleniowych i płatności

 1. Umowa o świadczenie Usług Szkoleniowych prowadzonych w formie stacjonarnej lub zdalnej (on-line) zostaje zawarta po zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu przez Zamawiającego oraz po mailowym zaakceptowaniu zgłoszenia na Szkolenie przez Organizatora.
 2. Organizatorowi za przeprowadzenie Szkolenia przysługuje wynagrodzenie zgodnie z aktualną ofertą zaprezentowaną w odpowiednim serwisie objętym niniejszym regulaminem.
 3. Ceny Szkoleń są wyrażone w PLN.
 4. W przypadku szkoleń on-line podane ceny są cenami brutto, tj. z uwzględnieniem podatku VAT.
 5. Ceny szkoleń stacjonarnych podane są kwocie netto. Do ceny netto doliczany jest podatek VAT wg obowiązującej stawki.
 6. Cena Szkolenia przeprowadzanego w formie stacjonarnej nie obejmuje zakwaterowania i kosztów dojazdu Uczestnika na szkolenie.
 7. Wynagrodzenie za Szkolenie przeprowadzane w formie stacjonarnej Zamawiający powinien uregulować w następujący sposób:
  (a)   osoby fizyczne, przed Szkoleniem – płatność na wskazany numer konta,
  (b)  osoby prawne, po Szkoleniu – na podstawie przesłanej faktury przelewowej.
  Dane podane w formularzu zgłoszenia na Szkolenie są danymi do faktury.
 8. Zawarcie Umowy, w przypadku szkoleń przeprowadzanych w formie on-line, następuje poprzez złożenie przez Użytkownika Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień na Platformie.
 9. Zamawiający może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Platformy kursy.turboszkolenia.pl
 10. W Formularzu należy wskazać:
  (a)   Imię i nazwisko uczestnika kursu oraz
  (b)   adres email, do którego będzie przyporządkowane konto na Platformie Szkoleniowej.
 11. Nie jest możliwe złożenie zamówienia bez wypełnienia Formularza Zamówienia.
 12. Wypełniając Formularz, Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w Formularzu oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.
 13. Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania Zamawiającemu informacji potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Organizatora za pośrednictwem korespondencji elektronicznej na email podany przez Zamawiającego w trakcie składania zamówienia.
 14. Płatność za Kurs on-line jest dokonywana za pośrednictwem jednego z Operatorów płatności akceptowanych w danym momencie przez Organizatora.
 15. Po wypełnieniu Formularza Zamówienia zamawiający jest przekierowany do platformy Operatora płatności.
 16. Cena za dany kurs online widoczna w Platformie jest ceną obowiązującą w trakcie składania zamówienia i jest wiążąca dla Zamawiającego i Organizatora. Niewniesienie wpłaty w terminie, w jakim Operator płatności oczekuje na wpłatę oznacza rezygnację z zakupu i anulowanie zamówienia.
 17. Użytkownik może ponieść dodatkowe koszty zakupu wynikające np. z tytułu prowizji bankowych, opłat na rzecz Operatorów lub innych ewentualnych opłat wynikających z wybranego przez użytkownika sposobu płatności.
 18. Sprzedawca wystawia faktury VAT. Faktury dostarczane są do Zamawiającego w formie elektronicznej, na co Zamawiający wyraża zgodę. 

§ 5
Zobowiązania Stron

 1. Do obowiązków Organizatora należy:
  (a)   przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego lub Uczestnika Szkolenia w zakresie określonym w Zamówieniu,
  (b)   w przypadku szkoleń realizowanych w trybie stacjonarnym: zapewnienie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej do przeprowadzenia Szkolenia; przygotowanie programu Szkolenia, przygotowanie harmonogramu Szkolenia, dostarczenia każdemu Uczestnikowi materiałów szkoleniowych
  (c)   zapewnienie pomieszczeń w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Szkolenia jest ustalane indywidualnie, pomiędzy Organizatorem i Zamawiającym, każdorazowo podczas składania zamówienia.
  (d)   w przypadku szkoleń realizowanych on-line, zapewnienie funkcjonowania Platformy Szkoleniowej, danych dostępu do Platformy oraz dostępności Kursu zakupionego przez Zamawiającego.
  (e)   wystawienia Uczestnikowi (pod warunkiem faktycznego udziału w Szkoleniu) imiennego certyfikatu i/lub zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w Szkoleniu oraz zdobyte kwalifikacje.
 2. Uczestnik i/lub Zamawiający Szkolenia zobowiązuje się:
  (a)   uczestniczyć w Szkoleniu lub Kursie online, przestrzegając punktualności i stosując się do poleceń Organizatora i trenerów
  (b)  zapłacić Organizatorowi za Usługę Szkoleniową cenę wskazaną w Zamówieniu.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu Szkolenia w terminie krótszym niż 5 (słownie: pięć) dni roboczych przed dniem rozpoczęcia w sytuacji wystąpienia poważnych problemów natury organizacyjnej i/lub technicznej, które uniemożliwiają przeprowadzenie Szkolenia. Informacja o odwołaniu Szkolenia lub zmianie jego terminu czy też miejsca zostanie przesłana Uczestnikowi w drodze wiadomości elektronicznej na adres wskazany przez Uczestnika w zgłoszeniu udziału Uczestnika niezwłocznie po zaistnieniu takiej sytuacji. W przypadkach wskazanych powyżej Zamawiający może zrezygnować z udziału w Szkoleniu bez obowiązku zapłaty kwoty odpowiadającej Całkowitemu Kosztowi Szkolenia. O swojej rezygnacji z powodów wskazanych powyżej Zamawiający zobowiązany jest poinformować Organizatora szkolenia nie później niż 1 (słownie: jeden) dzień od momentu otrzymania od Organizatora informacji o zmianie terminu czy też miejsca Szkolenia.

§ 6
Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku problemów z dostępem do Platformy lub do zamówionego i opłaconego Kursu Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Organizatora drogą mailową na adres kontakt@turboszkolenia.pl
 2. Reklamacje dotyczące Usług Szkoleniowych będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 14 dni od wpłynięcia zgłoszenia.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody nie wynikające z jego winy.

§ 7
Majątkowe Prawa Autorskie

 1. Dostarczane Uczestnikom fizyczne materiały szkoleniowe przechodzą na ich własność z chwilą ich przekazania z zastrzeżeniem § 7 pkt 2.
 2. Przeniesienie własności egzemplarza materiałów szkoleniowych nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do materiałów szkoleniowych.
 3. Treść materiałów szkoleniowych jest chroniona prawami autorskimi (Ustawa z dn. 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z póź. Zm.)), a ich reprodukowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie, tłumaczenie na języki obce lub jakakolwiek dystrybucja jest zabroniona.
 4. Wszelkie materiały powstałe w trakcie szkolenia i upublicznione przez Organizatora można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów.
 5. Materiały szkoleniowe są wykorzystywane w sposób respektujący prawa autorskie osób trzecich i zawierają odwołanie do źródła i autora przywoływanych treści.
 6. Materiały szkoleniowe w formie nagrań wideo dostarczone po przez Platformę Szkoleniową są wyłączną własnością Organizatora i nie mogą być kopiowane ani przechowywane przez Użytkownika. Użytkownik ma prawo korzystać z materiałów wideo jedynie za pośrednictwem Platformy podczas trwania Umowy ograniczonej czasowym dostępem do Kursu.

§ 8 
Odpowiedzialność i prawo odstąpienia

 1. Organizator udziela bezwarunkowej 30-to dniowej gwarancji na kursy prowadzone w formie on-line za pośrednictwem platformy kursy.turboszkolenia.pl. Jeśli po zakupie, z jakichkolwiek powodów, Uczestnik będzie chciał zrezygnować z zakupu kursu może wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres e-mail: kontakt@turboszkolenia.pl. Zgłoszenie powinno zawierać dane Uczestnika wprowadzone w formularzu podczas składania zamówienia,  kursy, z których Uczestnik rezygnuje oraz numer konta bankowego do zwrotu środków. Organizator gwarantuje zwrot całej kwoty wpłaconej przez Uczestnika w przeciągu 14 dni od chwili otrzymania zgłoszenia. O wszelkich opóźnieniach wynikających z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora, Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową.
 2. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827) Zamawiający będący osobą fizyczną(Konsument) ma możliwość odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku świadczenia Usług Szkoleniowych rozpoczętych, za zgodą Konsumenta udzieloną przed upływem 14 dniowego terminu.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w dowolnej formie, w szczególności w drodze pisemnej na adres siedziby Organizatora lub na adres e-mail: kontakt@turboszkolenia.pl.
 4. Jeżeli po zawarciu Umowy i dokonaniu zapłaty okaże się, że Uczestnik nie może wziąć udziału w Szkoleniu i nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy – wpłacone środki będzie mógł wykorzystać na Usługę Szkoleniową o tej samej wartości w innym terminie, uzgodnionym z Organizatorem. Niniejszego postanowienia nie stosuje się wobec Konsumentów.
 5. W przypadku odwołania Szkolenia, Organizator zaproponuje Uczestnikom inny termin Szkolenia. Konsument jest uprawniony do otrzymania zwrotu wpłaconych wcześniej środków pieniężnych za Szkolenie.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, usterki, nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych materiałach szkoleniowych ani za jakiekolwiek szkody wynikłe w następstwie wykonanych Usług Szkoleniowych. Odpowiedzialność Organizatora wobec Zamawiającego z wszystkich tytułów w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Szkolenia, jak również z przepisów prawa, jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia za Szkolenie którego dotyczy szkoda. Odpowiedzialność Organizatora za szkodę Zamawiającego w postaci utraconych korzyści jest wyłączona.

§ 9
Postanowienia końcowe

 1. Organizator/Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia Platformy Szkoleniowej na czas nieokreślony celem jego modernizacji lub naprawy.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie Organizatora i zostaje wprowadzony na czas nieokreślony.
 3. Korzystanie z Platformy Szkoleniowej jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, brak takiej akceptacji oznacza, że użytkownik nie powinien korzystać z Platformy.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania go na stronie Organizatora. Umowy podpisane przed wprowadzeniem zmian do niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu podpisania Umowy.
 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.11.2018